R REGLEMENT VAN INTERNE ORDE VOOR DE GEBRUIKERS VAN DE PARKING VAN DE LUCHTHAVEN VAN CHARLEROI

REGLEMENT VAN INTERNE ORDE VOOR DE GEBRUIKERS VAN DE PARKING VAN DE LUCHTHAVEN VAN CHARLEROI

Algemeen reglement

Dit reglement is van toepassing op deze parking. In dit reglement worden volgende termen gedefinieerd als:

‘Gebruiker’: de bestuurder van elk voertuig dat de parking binnenrijdt met de intentie er al dan niet te parkeren, de bestuurder die er te voet of met een voertuig passeert en alle personen die hem/haar begeleiden.

 

‘Parking’:        De site waarop dit reglement van toepassing is

‘BSCA’:          De eigenaar van de infrastructuur.

 

Door de parking te voet of in een voertuig te betreden, aanvaardt de gebruiker zonder enige formaliteit dit reglement en leeft hij/zij de overeenkomst na die met de firma BSCA SA afgesloten werd, zoals bepaald door dit parkingreglement en door de andere voorschriften inzake parkeren - in het bijzonder de parkeertarieven en de betalingsmodaliteiten - waarbij deze overeenkomst integraal en zonder voorbehoud aanvaard wordt.

 

BSCA SA stelt een plaats ter beschikking van de gebruikers van de parking die bestemd is om hun voertuig tegen betaling van het geldende tarief te parkeren en neemt geen enkele aansprakelijkheid als bewaarder op zich.

 

BSCA wijst elke aansprakelijkheid af, in welke hoedanigheid dan ook en voor welke reden dan ook voor alle (deel-)schadeloosstellingen, die in haar parkings zouden kunnen ontstaan en in het bijzonder die het gevolg zijn van ongevallen, diefstallen, schade, explosies of branden.

 

Elke gebruiker is formeel verplicht zijn/haar voertuig op slot te doen en het alarmsysteem te activeren als het voertuig hiermee is uitgerust. Het is verboden welke waardevolle voorwerpen dan ook achter te laten in het voertuig, zelfs niet wanneer ze niet in het zicht liggen en/of wanneer het voertuig wordt afgesloten.

 

Het is strikt verboden het voertuig in de parking af te wassen of er welke werken dan ook aan uit te voeren. Elke panne of interventie van een hulpdienst dient onmiddellijk aan de directie van BSCA worden gemeld. De kosten voor het parkeren van het voertuig zijn ten laste van de gebruiker.

 

De gebruiker die met het voertuig rijdt, dient houder te zijn van een parkeerticket dat aan de ingang verdeeld wordt of van een strikt persoonlijk parkeerabonnement.

 

De parkeerbewijzen (tickets of kaarten) mogen niet in het voertuig achtergelaten worden, noch aan de buitenkant verborgen worden of blootgesteld worden aan de zon en/of magnetische bronnen.

 

De gebruiker dient bij het eerste verzoek van beambten van BSCA zijn/haar ticket of abonnement voor te leggen. De toegang tot de parking wordt formeel ontzegd aan elke persoon die geen deel uitmaakt van de dienst en aan elke persoon die geen parkeerbewijs kan voorleggen.

 

BSCA wijst alle hoofdelijke aansprakelijkheid af voor welke ongevallen dan ook, die zich zouden kunnen voordoen in haar infrastructuur.

 

De gebruiker ziet toe op de veiligheid van de personen en goederen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Hij/zij zal er in het bijzonder op letten kinderen niet zonder toezicht achter te laten. We herhalen dat dit een parking en geen speelruimte is.

 

De gebruiker let erop zijn/haar bagage of persoonlijke spullen niet onbewaakt achter te laten tijdens zijn/haar verblijf in de infrastructuur. Alle bagage of vergeten of verdachte voorwerpen zullen op kosten van de gebruiker verwijderd worden.

 

Ongeldige kaarten of tickets die misbruikt of frauduleus gebruikt worden, kunnen door het personeel van BSCA in beslag genomen worden.

 

Elk verlies of beschadiging van de abonnementskaart dient onmiddellijk te worden gemeld aan de directie van de parking. Het vervangen hiervan gebeurt uitsluitend op kosten van de gebruiker volgens de geldende tarieven en instructies. De gebruiker-abonnee die zijn/haar abonnementskaart niet bij zich heeft bij het betreden of verlaten van de parking zal als passerende klant beschouwd worden en zal verplicht worden de parkeerplaats te betalen volgens het geldende uurtarief voor niet-abonnees. Het forfaitair tarief voor het verliezen van een ticket is gelijk aan drie maanden het maandtarief voor het parkeren, behalve wanneer de gebruiker de duur van het parkeren kan aantonen. In dat geval zal een nieuw ticket aangemaakt worden vanaf de geschatte dag van zijn/haar aankomst. Er zal in elk geval een bijkomende administratieve kost aangerekend worden die overeenkomt met het tarief van één dag parkeren in de parking waar de gebruiker zich parkeert.

 

De gebruiker erkent dat BSCA het recht heeft zijn/haar voertuig te verplaatsen indien dit noodzakelijk is voor de exploitatie of indien zijn/haar voertuig niet geparkeerd werd op de hiervoor voorziene plaatsen. Dit geldt onder andere voor voertuigen die buiten de hiervoor voorziene plaatsen geparkeerd werden en het verkeer hinderen, die geparkeerd werden op voorbehouden plaatsen of meer dan 30 opeenvolgende dagen in de parking geparkeerd worden zonder de directie hiervan vooraf schriftelijk geïnformeerd te hebben. Onder het verplaatsen van het voertuig dient eveneens verstaan te worden de mogelijkheid voor BSCA het voertuig op de openbare weg te plaatsen op kosten, risico en gevaren van de eigenaar en/of de gebruiker van de parkeerplaats waarop het voertuig staat dat dit artikel overtreedt.

 

Bovendien staat de gebruiker/abonnee uitdrukkelijk en onherroepelijk toe een wielklem te gebruiken bij onderstaande, niet-beperkende gevallen:

 

  • Parkeren dat het verkeer hindert;
  • Parkeren op een parkeerplaats die voorbehouden is voor personen met een handicap;
  • Parkeren op een verkeerseiland,
  • Parkeren op twee of meer parkeerplaatsen;
  • Gedurende meer dan 30 dagen parkeren zonder de directie van de parking hiervan schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht.

 

Bovendien staat de abonnee in bovenstaande gevallen BSCA uitdrukkelijk en onherroepelijk toe het voertuig op zijn/haar kosten, risico en gevaren te verwijderen. Bij gebruik van meer dan één parkeerplaats zullen alle parkeerplaatsen die werkelijk ingenomen worden aan de abonnee gefactureerd worden.

 

Indien een wielklem aangebracht wordt, zal BSCA een vergoeding per dag aanrekenen die overeenkomt met het aantal dagen, te tellen vanaf het plaatsen van de wielklem, en forfaitair met 8 dagen verhoogd bij wijze van schadevergoeding. De dag wordt berekend vanaf 0 uur, elke begonnen dag wordt volledig aangerekend.

 

Onder verplaatsen van het voertuig dient eveneens verstaan te worden: de mogelijkheid voor BSCA om het voertuig op de openbare weg te plaatsen op kosten, risico en gevaar van zijn/haar eigenaar en/of de gebruiker van de parkeerplaats waarop het voertuig staat dat dit artikel overtreedt.

 

Er mag geen enkel voertuig in de parking geparkeerd worden zonder nummerplaten. BSCA mag het voertuig dat dit artikel overtreedt, verwijderen en op de openbare weg plaatsen op kosten, risico en gevaar van zijn/haar eigenaar en/of de gebruiker van de parkeerplaats waarop het voertuig staat.

 

Elk achtergelaten voertuig zal op kosten, risico en gevaar van zijn/haar eigenaar en/of de gebruiker van de parkeerplaats waarop het voertuig staat verplaatst worden.

 

De gebruiker dient de mondelinge instructies die door beambten van RCSA gegeven worden na te leven.

 

De maximumsnelheid van voertuigen in de parking is 10 km per uur. De rijrichting en andere aanduidingen in de parking dienen strikt nageleefd te worden.

 

Bovendien dient de gebruiker de verkeersregels na te leven in de parking. Houd rekening met de verkeersdrukte en de aanwezigheid van voetgangers wanneer u in de parking rijdt, het is strikt verboden te bellen achter het stuurt wanneer dit niet handenvrij gebeurt.

 

De gebruiker zal wanneer hij/zij in het ondergrondse deel van de parking rijdt zowel overdag als ‘s nachts zijn/haar dimlichten aansteken ongeacht de intensiteit van de verlichting in de parking.

 

Bij een ongeval let de gebruiker erop dat zijn/haar voertuig de normale verkeerscirculatie in de parking op geen enkele manier hindert. De gebruiker brengt onmiddellijk de directie op de hoogte via een van de noodoproeppalen of via het uitgehangen telefoonnummer.

 

Het is uitdrukkelijk verboden de motor van het voertuig te laten draaien wanneer u in de parking in de file staat of wanneer u gewoon in de ondergrondse parking staat.

 

Buiten het voertuig mag geen enkel ander voorwerp op de parkeerplaatsen geplaatst worden (banden, aanhangwagens, bagage of andere voorwerpen zonder meer).

 

Voertuigen die uitgerust zijn met een aanhangwagen en kampeerwagens zijn verboden. Bij een voertuig met een aanhangwagen zal het parkeertarief met 100% verhoogd worden.

 

Aan de ingang van bepaalde parkings geeft een hoogtebalk de toegestane maximumhoogte van voertuigen aan. De gebruiker zal vooraleer onder de hoogtebalk te passeren de hoogte van zijn/haar voertuig controleren. Elke schade die aan materialen of aan de parking berokkend wordt door het niet respecteren van deze hoogtebalk zal aan de gebruiker aangerekend worden.

 

Bovendien zijn voertuigen die uitgerust zijn met een imperiaal, skidragers, technische imperialen of andere koffers die de het voertuig hoger maken, verboden in de parking.

 

Tijdens het parkeren van voertuigen in de parking mogen geen personen of dieren in het voertuig achterblijven.

 

Elke parking of specifieke zone van een parking wordt beschouwd als een unieke entiteit met eigen gebruiksbijzonderheden en tarieven. Een gebruiker kan makkelijk van de ene zone naar de andere gaan voor zover:

 

  • Het systeem dit toestaat;
  • De temporisatie die op de toegangstickets vermeld wordt niet overschreden wordt of hij/zij het ticket aan een betaalautomaat gevalideerd heeft wanneer de periode van 15 minuten verstreken is.

 

Alle parkings, met uitzondering van de parking ‘express’ en collectief transport zijn uitsluitend voorbehouden voor privégebruik. De gebruikers die toegang willen tot de parking in het kader van beroepsactiviteiten (collectief transport) worden uitgenodigd om een onderconcessieovereenkomst af te sluiten met BSCA met het oog op de toegang tot de parking voor collectief transport. Elke inbreuk wordt bestraft met een boete van BSCA voor een bedrag van €100/dag (excl. btw).

 

Collectief transport is exclusief voorbehouden voor voertuigen die voorzien zijn van een sticker voor collectief transport en die deze parking occasioneel gebruiken.

 

Bij wijze afwijking kunnen de parkeerplaatsen van de vermelde parking toegestaan worden via een overeenkomst die met BSCA afgesloten wordt in het kader van het exploiteren van een regelmatige lijn, dus niet occasioneel, door dezelfde onderneming en/of haar filialen.

 

 

Contact: customerservice@charleroi-airport.com