BSCA

Wettelijke Bepalingen

Uitgever

BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT SA, afgekort: “BSCA”

Naamloze vennootschap met zetel te 6041 Gosselies, avenue des Frères Wright 8, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer BE 444.556.344 – RPR Charleroi

Contact: serviceinformation@charleroi-airport.com / 00 32 78 15 27 22 (1€/minuut)

Hoofdredacteur: Laurent BLANCHART

Webmastering

OPDRACHTGEVER: Brussels South Charleroi Airport nv

UITVOERING EN ONTWIKKELING:

 • Website: Rise + Shine
 • E-commerce: Bluewave

Fotocredits

 • Catherine D’ELETTO (Fotograaf)
 • Brussels South Charleroi Airport, Communicatiedienst

E-commerce - Verkoopvoorwaarden

U hebt toegang tot de algemene voorwaarden op basis waarvan onze diensten en producten worden verkocht, en wel via de volgende link

Intellectueel eigendom

De inhoud op de website www.brussels-charleroi-airport.com blijft het exclusieve eigendom van BSCA. BSCA geeft de gebruiker enkel een privaat, niet-collectief en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud van onderhavige website. De downloadbare documenten, iconen, illustraties, foto’s, het gebruik van hyperlinks naar onderhavige website blijven het exclusieve eigendom van Brussels South Charleroi Airport. Enkel met een schriftelijke toestemming van BSCA is een reproductie of een online verspreiding toegelaten. Deze personen moeten waken over de naleving van de volgende voorwaarden, evenals de geldende wetgeving:

 • De bron van de website van de luchthaven van Charleroi, waarvan het document afkomstig is, moet duidelijk vermeld worden.
 • De verspreiding van de informatie die op de website van BSCA staat, mag geen aanleiding geven tot enige vorm van verloning.  De informatie moet informatief en niet met winstoogmerk worden gebruikt.
 • De inhoud en de vorm van de informatie mogen in geen geval veranderd worden. 

In desbetreffend geval blijven elke reproductie en online verspreiding streng verboden. BSCA behoudt zich het recht voor om de toestemming voor het gebruik van de informatie van de website www.brussels-charleroi-airport.com te annuleren en/of op te heffen en/of om bij de bevoegde rechtbanken een gerechtelijke procedure in te spannen tegen de personen die de gebruiksvoorwaarden en/of de intellectiele eigendomsrechten van de website niet respecteren.

Vertrouwelijkheid- Persoonlijke gegevens

Voor vragen met betrekking tot de gegevensbescherming, om uw rechten te laten gelden of om klacht in te dienen neemt u contact op met onze Data Protection Officer (afgevaardigde voor de gegevensbescherming) door een e-mail te sturen naar het adres gdpr@charleroi-airport.com of via een schrijven naar volgend adres: Data Protection Officer, Rue des Frères Wright 8 te 6041 Charleroi.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?                                        

 • Om uw reservatie bij ons en bij onze partners te verwerken.
 • Om de diensten te verlenen die u bij ons of onze partners hebt aangekocht.
 • Om de toegankelijkheid van de derde diensten of producten op onze website te vergemakkelijken.
 • Om u de informatierapporten te sturen.
 • Om u aan uw behoeften aangepaste offertes voor te stellen.
 • Om met u te communiceren in het kader klantentevredenheidsenquêtes voor analyse, voor de verbetering van de kwaliteit, de ontwikkeling van de diensten, de optimalisatie van de prestaties van de website, de evaluatie van het succes van onze reclamecampagnes of de aanpassing van de diensten aan uw behoeften.
 • Om conform te zijn met de verplichte clausules van de geldende wetten.

 

 Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de nv BSCA. Wij verwerken uw gegevens als vertrouwelijke informatie. Bepaalde informatie kan worden uitgewisseld met onze partners om onder andere de verwerking van uw reservatie te vergemakkelijken, om op uw vragen te kunnen antwoorden of om de aankoop van producten en diensten van derden te vereenvoudigen.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wanneer u surft op onze websites of wanneer u onze mobiele apps gebruikt, dan kan het zijn dat wij volgende elementen verzamelen: 

 • Uw reisvoorkeuren;
 • Informatie over uw surfgedrag op onze websites en onze mobiele apps;
 • Informatie over de momenten waarop u klikt op een van onze reclamecampagnes, inclusief de campagnes gepubliceerd op de websites van andere organisaties;
 • Informatie over de manier waarop u zich toegang verschaft tot onze digitale diensten, inclusief het besturingssysteem, het IPadres, de online identificatiegegevens en de details van de internetgebruiker;

Wanneer u bij ons of online producten of diensten aankoopt, dan kan het zijn dat wij volgende elementen verzamelen:

 • Informatie over de passagiers, details van de paspoorten en andere details van identiteitsbewijzen;
 • Informatie over uw aankopen, met inbegrip van wat u hebt gekocht, wanneer en waar u het hebt gekocht, hoe u hebt betaald en uw kredietinformatie of andere betaalinformatie;
 • Informatie over uw surfgedrag op onze websites en onze mobiele apps;
 • Informatie over de momenten waarop u klikt op een van onze reclamecampagnes, inclusief de campagnes gepubliceerd op de websites van andere organisaties;
 • Informatie over de manier waarop u zich toegang verschaft tot onze digitale diensten, inclusief het besturingssysteem, het IPadres, de online identificatiegegevens en de details van de internetgebruiker;

Wanneer u ons contacteert, wanneer wij u contacteren of wanneer u ingaat op promoties, deelneemt aan wedstrijden, meewerkt aan enquêtes of vragenlijsten over onze diensten, dan kan het zijn dat wij volgende elementen verzamelen:

 • De persoonsgegevens die u ons geeft, inclusief per email, post, telefoon of via de sociale netwerken, zoals uw naam, uw gebruikersnaam en uw gegevens;
 • Details van emails en andere digitale communicaties die u ons hebt gestuurd en die u hebt geopend, waaronder alle links waarop u hebt geklikt;
 • Uw feedback en uw bijdragen tot enquêtes en vragenlijsten voor klanten. 

Andere bronnen van persoonsgegevens:

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens gebruiken die afkomstig zijn van andere bronnen, zoals gespecialiseerde ondernemingen die informatie verstrekken, distributiepartners en openbare registers;

Indien u uw identificatiegegevens van sociale netwerken gebruikt om in te loggen op onze platformen en online diensten, bv. Facebook, Google+ en Twitter, dan stemt u ermee in om uw gebruikersdetails met ons te delen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw locatie en alle andere informatie die u met ons wenst te delen;

Wij kunnen afbeeldingen gebruiken van het Centre de Controle de Télé vigilence, een IP-adres en de browserdetails verzameld in of in de onmiddellijke nabijheid van onze shops, lokalen, parkings, andere gebouwen.

Persoonsgegevens die u ons bezorgd over andere individuen:

Wij gebruiken persoonsgegevens die u ons bezorgd over andere individuen zoals de personen gelinkt aan uw reservatie;

Als u ons de persoonsgegevens van andere mensen bezorgt, dan moet u er zeker van zijn dat zij ermee instemmen en dat u de toestemming hebt om dit te doen. U zou zich er in desbetreffend geval ook van moeten vergewissen dat ze begrijpen op welke manier wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Veiligheid:

De nv BSCA past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe die bedoeld zijn om de persoonsgegevens die wij beheren te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of gebruik door ongeoorloofde personen. Onze veiligheidsmaatregelen maken het voorwerp uit van permanente verbeteringen en ze houden rekening met de technologische evolutie.

Uw rechten inzake bescherming van de persoonsgegevens:

U beschikt over een recht op toegang, correctie en schrapping van uw gegevens.

 

Om uw rechten op toegang, vergetelheid, correctie, schrapping, beperking, draagbaarheid van de gegevens en uw rechten op verzet tegen de verwerking en de annulering van de toestemming te laten gelden moet u een duidelijke aanvraag richten aan gdpr@charleroi-airport.com of via een schrijven op volgend adres : Data Protection Officer, Rue des Frères Wright 8 te 6041 Charleroi.

U vermeldt dan duidelijk wat u wenst te zien, te corrigeren of te schrappen. De aanvraag moet ondertekend en gedateerd worden. De nv BSCA zal uw aanvraag verwerken binnen een termijn van 1 maand vanaf de ontvangst van het schrijven of de aanvraag.

 

Delen van de gegevens met derden: 

De nv BSCA kan bepaalde van uw persoonsgegevens doorgeven voor de hierboven opgesomde doeleinden, voor de goede uitvoering van ons contract, voor de naleving van een wettelijke verplichting of de verdediging van een legitiem belang.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, noch verhuurd, noch ter beschikking gesteld van derden voor commerciële doeleinden, tenzij u daar uitdrukkelijk mee akkoord bent gegaan, en dit uit hoofde van de Europese verordening 2016/679 betreffende de gegevensbescherming.

Wanneer onze leveranciers uw persoonsgegevens verwerken, handelen ze als onderaannemers in de betekenis gedefinieerd door de GDPR. Wij sluiten met deze onderaannemers een verwerkingscontract af en we stellen alles in het werk opdat uw persoonsgegevens voldoende beveiligd zouden zijn.

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden buiten België en de Europese Unie. In dit kader neemt de nv BSCA de nodige contractuele en technische veiligheidsmaatregelen om te garanderen dat alle doorgegeven persoonsgegevens voldoende beschermd worden tegen verlies of onrechtmatig gebruik. 

Bewaring van de persoonsgegevens:

 Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang nodig is voor de uitvoering van de doeleinden zoals beschreven in punt 3; en met naleving van onze wettelijke verplichtingen. 

Wijzigingen:

De nv BSCA kan op om het even welk moment en om verschillende redenen correcties, toevoegingen of wijzigingen aanbrengen aan dit “Vertrouwelijkheidsadvies”.  De meest actuele versie kan permanent worden geraadpleegd op onze websites. Onderhavige versie werd gecorrigeerd in augustus 2018.

Garantie van de informatie/aanspraakelijkheden

Ook al hebben we de informatie op de website meerdere keren gecontroleerd, toch kan het zijn dat er onjuistheden of fouten opstaan. De inhoud is dus indicatief. Bovendien behoudt BSCA zich het recht voor om elk product of elke dienst die via de website www.brussels-charleroi-airport.com online wordt geplaats aan te passen en/of te veranderen. Elke storing of panne, al dan niet met schade als gevolg, elke informatica-bug, elke doorverwijzing naar een partnersite, elk onderhoud dat leidt tot de onmogelijkheid om de website te gebruiken, de slechte uitvoering van de dienstverlening en elk frauduleus gebruik van de QR-code voor doorverwijzing naar een partnersite vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Brussels South Charleroi Airport.

Taal

Geen enkele vertaling van de wettelijke bepalingen kan als bewijs dienen. De Franse versie is de enige die bewijskracht heeft.   

Cookies

Het gebruik van cookies op de website: brussels-charleroi-airport.com

Wat is een cookie?

Wanneer u websites bezoekt, verzamelt en bewaart uw computer bestanden. Deze bestanden noemen we cookies en ze omvatten informatie zoals uw voorkeuren, uw zoekterm, de wachtwoorden die u registreert, enz. Deze bestanden zijn enkel zichtbaar voor de geraadpleegde website.

Toestemming

Wanneer u naar een website surft, aanvaardt u dat deze bovenvermelde informatie verzamelt en opslaat.

De cookies van Google Analytics

Dankzij Google Analytics verloopt het surfen vlotter. De cookies die u genereert door onze website te raadplegen worden doorgestuurd naar Google Inc.

U kunt uw voorkeuren op elk moment instellen in uw browser.

Configuratie van de browser

Zoals hierboven vermeld kunt u uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies instellen in uw browser.