Reglement

Huishoudelijk reglement van de luchtaven van Charleroi Brussel-Zuid

Artikel 1. Dit reglement vormt een lidmaatschapscontract dat van toepassing is tussen BSCA N.V. en elke persoon die beslist om toegang te krijgen tot de terminals van de luchthaven van Charleroi Brussel-Zuid.

 

Art. 2. In het luchthavengebouw is geen enkel huisdier toegelaten.

 

In afwijking van het vorige lid zijn geleide- of hulphonden die blinden of dove passagiers of passagiers met een andere handicap begeleiden, toegelaten in het luchthavengebouw. Deze afwijking geldt ook voor huisdieren die met passagiers meereizen.

 

Tijdens de veiligheidscontrole wordt gevraagd Om het voorwerp waarin het dier wordt getransporteerd, door het rontgenapparaat Te laten gaan. De eigenaar zal et dier du suit dit voorwerp moet en Halen.

 

Art. 3.  Enkel de passagiers mogen voor bij het Toegangspunt waar de instapkaarten worden gecontroleerd.

 

Art. 4. Behalve in geval van toestemming van de verantwoordelijke voor de veiligheidscontrole mag enkel een passagier die zich naar de instapzone begeeft, voorbij het toegangspunt waar de instapkaarten worden gecontroleerd.

 

Art. 5. Niemand mag de drank of voedingsmiddelen verbruiken die hem warden afgenomen bij de veiligheidscontrole.

 

Art. 6.  Onafhankelijk van elke gerechtelijke procedure behoudt het management van S.A. BSCA, dat zich zorgen maakt over de bescherming van zijn werknemers, zich het recht voor om elke passagier die een personeelslid verbaal of fysiek heeft aangevallen de toegang tot het vliegtuig te ontzeggen, zonder de mogelijkheid van schadeloosstelling.

 

Art. 7. In toepassing van de internationale regelgeving kan elke passagier wiens gedrag de veiligheid van het luchtvaartuig, de personen of eigendommen of de goede orde en discipline tijdens een vlucht in gevaar kan brengen, door de gezagvoerder de toegang tot een luchtvaartuig worden geweigerd, ongeacht eventuele gerechtelijke procedures en zonder de mogelijkheid van schadeloosstelling. Dit gedrag kan onder meer worden afgeleid uit het volgende:

 

  • het niet naleven van de veiligheidsinstructies van het personeel ;
  • het feit dat men dronken of onder invloed van verdovende middelen is.

 

BSCA voldoet aan de nieuwe Europese regels die bekend staan als RGPD/ GDPR.

Zij vloeien voort uit Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de

Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer

van die gegevens.

 

Om uw recht van toegang, weglating, rechtzetting, schrapping, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, verzet tegen de verwerking en annulering van de toestemming uit te oefenen, moet u een duidelijk verzoek sturen naar gdpr@charleroi-airport.com, of om een brief te sturen naar: Data Protection Officer, Rue des Fusillés 21, 6040 Charleroi.