Milieu & Leefklimaat

BSCA Milieubeleid

Brussel South Charleroi Airport, hierna “BSCA” genoemd, ziet toe op de duurzame ontwikkeling van de luchthaven van Charleroi als expertisecentrum en centrum van economische omschakeling op het vlak van vervoer en logistiek.

BSCA is zich bewust van de noodzaak van een voortdurende verbetering van haar milieubeheer om de ontwikkeling van haar activiteiten met respect voor de natuurlijke omgeving en de plaatselijke gemeenschappen te waarborgen.

Naast de wettelijke en reglementaire verplichtingen streeft BSCA ernaar de milieu-impact van haar activiteiten permanent te verminderen en heeft het een Milieumanagementsysteem opgezet met als doel te voldoen aan de eisen van de norm ISO 14001:2015. BSCA is ook betrokken bij de door ACI Europe geïnitieerde en door de Europese Commissie gesteunde Airport Carbon Accreditation.

Het is belangrijk om de ecologische voetafdruk van de luchthaven te verminderen, maar dat is niet alles. Daarom onderschrijft BSCA de verbintenissen van de door de raad van bestuur van ACI Europe (Airport Council International Europe) goedgekeurde "Sustainability Strategy for Airports" en verbindt het zich ertoe:

 • Haar eigen CO2-uitstoot tegen 2050 terug te dringen tot 0 gram netto.
 • De wereldwijde evolutie van de luchtvaartsector richting CO2-neutraliteit te bevorderen en te ondersteunen.

Om het grootste deel van deze inspanning niet door te schuiven naar de toekomstige generaties en bij wijze van verbintenis op middellange termijn verbindt BSCA zich ertoe:

 • Haar CO2-uitstoot tussen 2019 en 2030 met ten minste 35% te verminderen.
 • De resterende uitstoot te compenseren via duurzame projecten waarbij de lokale gemeenschappen betrokken zijn.

Concreet zet BSCA haar acties ter beperking van haar ecologische voetafdruk voort door zich op de volgende onderwerpen te concentreren:

Wettelijk en reglementair toezicht

BSCA houdt voortdurend toezicht op de naleving van de milieuverplichtingen via een abonnement op een regulatory watch program. Alle verplichtingen die op de onderneming van toepassing zijn, worden jaarlijks herzien om een optimale naleving te waarborgen.

1. LUCHT

De luchtvaartsector op zich is verantwoordelijk voor ongeveer 2-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot (goed voor 12% van de CO2-uitstoot van de transportsector) en 3,6% van de Europese CO2-uitstoot in 2016. Hoewel het grootste deel van de CO2-uitstoot van de sector afkomstig is van de vliegtuigen zelf, vormt de luchthaveninfrastructuur een belangrijke schakel in de keten. BSCA moet dus een strategie voor duurzame ontwikkeling uitwerken die gericht is op de beperking van onze CO2-uitstoot en, meer in het algemeen, op de minimalisering van de impact van onze activiteiten op het milieu.

Door zich te verbinden tot het Airport Carbon Accreditation-programma, hierna ACA genoemd, een erkende aanpak voor de beheersing van de uitstoot van broeikasgassen die door ACI Europe is geïnitieerd en door de Europese Commissie wordt gesteund, wordt het mogelijk de uitstoot van broeikasgassen onder controle of invloed van BSCA te identificeren, te beperken en uiteindelijk te neutraliseren. In 2021 hebben BSCA en SOWAER via de bedrijven CO2 Logic en Factor X een Carbon Footprint Report opgesteld op basis van de emissiegegevens voor 2019. In deze verslagen wordt de CO2-uitstoot van BSCA en, meer in het algemeen, van alle activiteiten in het kader van de luchthaven berekend. Bovendien werden in dit verslag ook de richtsnoeren voor duurzame ontwikkeling vastgesteld.

Daarnaast heeft BSCA al een aantal initiatieven gelanceerd om haar uitstoot van CO2, verontreinigende gassen en fijn stof te verminderen, zoals:

 • Een geleidelijke vervanging van het wagenpark door elektrische voertuigen sinds 2010, de ontwikkeling van onbemande elektrische voertuigen in 2020 en de installatie van laadstations in de infrastructuur.
 • Een constante analyse van de luchtkwaliteit en de invloed van de luchthavenactiviteiten op de kwaliteit van de omgevingslucht. De resultaten van het meetstation worden bestudeerd in samenwerking met het ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de luchthaven en haar partners een lage impact hebben op de luchtkwaliteit. BSCA verbindt zich er ook toe de resultaten van deze studies en de verslagen van de meetstations voor de luchtkwaliteit op het luchthaventerrein openbaar te maken.

Naast deze initiatieven wil BSCA uiterlijk medio 2023 “Level 3 – Optimisation” van de ACA-certificering bereiken door acties te plannen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, waarbij alle partners, waaronder de luchtvaartmaatschappijen, worden betrokken.

2. WATER

Om de oppervlakte- en grondwatervoorraden te sparen, heeft BSCA een efficiënt netwerk voor de opvang en zuivering van afvalwater ontwikkeld, bestaande uit 9 koolwaterstofafscheiders en een zuiveringsstation dat al het water van de terminal kan zuiveren en is uitgerust met een vetafscheider voor het keukenwater.

Momenteel zijn 3 stormwaterbekkens met een totale capaciteit van 25.000 m³, stroomopwaarts voorzien van retentiebekkens, operationeel en voorzien van op kleppen die op afstand kunnen worden bediend om de afvoer af te sluiten in geval van verontreiniging.

Tot slot heeft BSCA een regenwatertank met een totale capaciteit van 500 m³ aangekocht waarnaar al het regenwater van de T1-terminal wordt omgeleid en waaraan het regenwater van de daken van de nieuwe gebouwen zal worden toegevoegd. Dit water wordt vervolgens gebruikt voor de sanitaire voorzieningen van de luchthaven om het verbruik van drinkwater te verminderen.

Waar mogelijk geeft BSCA de voorkeur aan het gebruik van milieuvriendelijke producten voor het beheer en onderhoud van de luchthaveninfrastructuur. De verschillende afdelingen worden voortdurend op de hoogte gebracht van de evolutie van de technologieën die hen aangaan, zodat ze deze verbeteringen kunnen integreren in hun dagelijks beheer en hun investeringen.

BSCA heeft zich ook geëngageerd voor de bouw van een 4de stormwaterbekken met een retentiebekken om de opslag en de zuivering van het afvloeiingswater van de verlenging van de start- en landingsbaan mogelijk te maken. Daarnaast engageerde de luchthaven zich voor de uitbreiding van het recuperatiesysteem voor de ontijzingsproducten voor vliegtuigen en de verwerkings- en de zuiveringsmethode van het afvalwater.

3. GELUIDSOVERLAST

De voorbije 20 jaar heeft het Waals Gewest een ambitieus programma geïmplementeerd om de geluidsimpact van de luchthavenactiviteit voor de omwonenden van de luchthaven te verminderen. Sinds 2004 is SOWAER verantwoordelijk voor de uitvoering van dat plan. Sinds de tenuitvoerlegging van de maatregelen zijn in totaal 293 gebouwen aangekocht en 6.345 gebouwen geluiddicht gemaakt.

Concreet gezien betekent dit dat BSCA diverse maatregelen toepast om het lawaai te beperken bij de bron. Dit omvat geluidsoverlast zoals:

 • De beperking van de openingsuren tot een avondklok van 23.00 uur tot 6.30 uur, met inbegrip van een jaarlijks quotasysteem per vliegtuig op basis van het tijdstip van aankomst na 23.00 uur.
 • Het verbod op het gebruik van de luidruchtigste vliegtuigen op basis van hun geluidsclassificatie, zoals gedefinieerd in bijlage 16 van de ICAO-richtlijnen. Dit gaat gepaard met een beperking van het geluidsniveau door middel van de invoering van drempels die niet mogen worden overschreden (vastgelegd in het besluit van de Waalse regering van 21 maart 2019), met een boete voor de luchtvaartmaatschappij indien de drempel toch wordt overschreden.

Naast deze maatregelen grijpt BSCA in op het gebied van verschillende aspecten van de geluidsemissie van haar activiteiten, met name door:

 • De plaatsing van een geluidsmuur om een galmeffect voor de bewoners van Ransart te voorkomen
 • Het gebruik van 400 Hertz -spanningsomzetters om vliegtuigen op de grond van stroom te voorzien, wat ook de CO2-uitstoot beperkt.
 • De beperking van de geluidswaarneming op de grond en de vermindering van het brandstofverbruik door optimalisering van de daalcurves van vliegtuigen via de CDO-procedures (Continuous Descent Approach).

Tot slot verbindt BSCA zich ertoe de luchtvaartheffingen aan te passen aan de geluidsclassificatie van de vliegtuigen en de mogelijkheid te bestuderen om de taxitijden van vliegtuigen te optimaliseren.

BSCA zal blijven deelnemen aan de vergaderingen van het door het Waalse Gewest opgerichte begeleidingscomité en aan de werkzaamheden die gepaard gaan met de driejaarlijkse herziening van het Plan d’Exposition au Bruit (plan inzake de blootstelling aan geluidshinder). De luchthaven zal de samenwerking met de Waalse Overheidsdienst en de Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires de Wallonie (ACNAW) voortzetten in het kader van het systeem van administratieve sancties in geval van inbreuken op de voorschriften inzake de bestrijding van geluidshinder.

4. ENERGIE

Een rationeel energiegebruik vergt investeringen in verlichting, verwarming, airconditioning en isolatie van de gebouwen en infrastructuur.

In 2019 werd een studie uitgevoerd om het energieverbruik van BSCA te ramen, zodat de prioriteiten voor toekomstige acties konden worden bepaald.

BSCA heeft al veel verwarmings- en koelsystemen vervangen door nieuwe, efficiëntere en minder vervuilende systemen. Bovendien werd er een warmtekrachtcentrale geïnstalleerd voor de voorziening van warm water voor de verwarmingssystemen en de elektriciteitsproductie, alsook een eenheid voor de productie van gekoeld water voor de airconditioningsystemen en de balansventilatie-eenheden .

Bovendien heeft BSCA de taak op zich genomen om alle bestaande verlichting en de bakens op de grond te vervangen door ledverlichting. Dit systeem is ook uitgerust met een intelligent systeem voor verlichtingsbeheer dat het energieverbruik vermindert afhankelijk van de aanwezigheid van mensen in de ruimtes en de hoeveelheid reeds aanwezig natuurlijk licht.

Tot slot maakt BSCA ook gebruik van hernieuwbare energie met de installatie van warmtepompen in terminal T1 en de installatie van meer dan 1.500 zonnepanelen op het dak van terminal T2.

Om het energieverbruik verder te rationaliseren, verbindt BSCA zich ertoe om

 • De invoering van een energieboekhouding te organiseren en af te ronden.
 • De verschillende investeringen in hernieuwbare energiebronnen voort te zetten met de haalbaarheidsstudie voor de installatie van een extra warmtekrachtinstallatie in terminal T1 met de mogelijkheid om een trigeneratiemodule in te bouwen om te voorzien in de koudebehoeften.
 • Het opstellen van “100% groene energie”-contracten te behouden.
 • Nieuwe installatieprojecten voor zonnepanelen te ontwikkelen.

BSCA verbindt zich ertoe haar elektriciteitsverbruik van het elektriciteitsnet tussen 2019 en 2024 met 35%, tegen 2030 met 50% en tegen 2050 met 85% te verminderen. Deze investeringen verbeteren de energie-efficiëntie en beperken het energieverbruik het hele jaar door.

5. BODEM

Aangezien het grondgebied van het luchthaventerrein vroeger door woonwijken en industrieterreinen werd ingenomen, verbinden BSCA en SOWAER zich ertoe om de bepalingen van het gewestelijk decreet inzake bodembeheer en -sanering na te leven bij een eventuele vaststelling van verontreiniging.

Bovendien vonden reeds verscheidene saneringen plaats op het terrein van BSCA:

 • Bodem- en grondwatersanering bij de Executive Terminal in 2011.
 • Behandeling en sanering van ongeveer 180.000 m³ grond in het kader van de lopende uitbreidingswerken van de start- en landingsbaan.
 • Lopend onderzoek naar de effecten van koolwaterstoffen door het ISSeP.

6. AFVAL

De milieuvergunning van BSCA schrijft de scheiding van vliegtuigafval en overig afval voor. De hoeveelheid geproduceerd afval is tussen 2015 en 2018 toegenomen, en is voornamelijk afkomstig van de vliegtuigen. Sinds 1 januari 2021 is BSCA in haar vestigingen actief bezig met het elimineren van afval afkomstig van wegwerpplastic (rietjes, bekertjes, koffiespatels, enz.).

Bovendien is BSCA momenteel verantwoordelijk voor het recycleren van:

 • Groen afval dat wordt afgevoerd naar een composteercentrum.
 • Gevaarlijk afval (batterijen, motorolie, printercartridges) dat wordt afgevoerd naar recyclagecentra.
 • Kartonafval van leveranciers
 • PMD-afval van de gebruikers van de privélokalen.

Om het afval te kunnen blijven sorteren en recycleren, verbindt BSCA zich ertoe:

 • Een sorteer- en bewustmakingssysteem in te voeren voor de overige actoren van de luchthaven (passagiers, horeca, luchtvaartmaatschappijen en andere concessiehouders)
 • De bewustmaking voort te zetten en het gebruik van wegwerpplastic in de gebouwen en terminals te beperken
 • Een “sorteerhandvest” op te stellen voor alle partners

7. MOBILITEIT

Door de kwaliteit en de beschikbaarheid van het openbaar vervoer te verbeteren en het gebruik van milieuvriendelijkere vervoersmiddelen aan te moedigen, wil BSCA bijdragen tot de vermindering van verkeersopstoppingen, wat leidt tot een betere luchtkwaliteit.

Concreet werden er in het kader van het Waals investeringsplan twee initiatieven gelanceerd tot verbetering van de toegankelijkheid van BSCA door middel van het openbaar vervoer:

 • Versterking van de A-lijn tussen BSCA en het station van Charleroi-Sud door de dienstregeling uit te breiden en de frequentie te verhogen
 • Invoering van een pendelbus tussen BSCA en de stations van Fleurus en Luttre tegen 2022.

Daarnaast zet BSCA zich in voor de verdere ontwikkeling van het pendelnetwerk en de ondersteuning van het gebruik van carpooling of gedeelde voertuigen. Het gebruik van elektrische voertuigen zal ook worden ondersteund door de aanleg van een autonome oplaadparking die van stroom wordt voorzien door zonnepanelen.

Bovendien is BSCA van plan CO2-compensatiepalen op te stellen via de optionele financiële bijdrage van passagiers voor ecologische, lokale en solidariteitsprojecten.

Op lange termijn streeft BSCA naar de bouw van een treinstation dat de luchthaven en de omliggende bedrijvenparken bedient (en bijna 10.000 banen zal creëren). Een rechtstreekse spoorverbinding blijft immers een essentiële uitdaging vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling, om een structureel alternatief te bieden voor individuele voertuigen

8.BIODIVERSITEIT

Met inachtneming van de regels die van toepassing zijn op de luchtverkeersveiligheid, zal BSCA ernaar streven het respect voor de biodiversiteit te integreren in haar activiteiten, in nauwe samenwerking met de Waalse Overheidsdienst en SOWAER.

Daartoe worden momenteel talrijke plaatselijke partnerschappen en projecten ter bevordering van de biodiversiteitsontwikkeling beoordeeld.

Bewustmaking, voorlichting en samenwerkingsverbanden

Hoewel het bewustzijn van de gevolgen van menselijke activiteiten voor het milieu en de urgentie om op te treden toenemen, moeten bewustmakings- en voorlichtingsactiviteiten zich richten op de lange termijn. Bijgevolg zullen alle personeelsleden van BSCA, alsmede haar leveranciers, passagiers en klanten door middel van regelmatige voorlichtingen en passende opleidingen bewust worden gemaakt van het milieubeleid van BSCA.

BSCA verbindt zich ertoe haar klanten, onderaannemers en leveranciers nauwer bij de milieuaanpak te betrekken door contractuele clausules op te nemen en te versterken:

 • Ten opzichte van de concessiehouders, zodat ze deze milieuaanpak kunnen integreren in het beheer van hun zaak en hun faciliteiten
 • Ten opzichte van de leveranciers en onderaannemers in de bestekken en kaderovereenkomsten (afvalterugwinning en -recyclage, koolstofvoetafdruk, energieverbruik, enz.).

In het kader van dit milieubeleid zet het personeel van BSCA zich in voor de bescherming van de natuur en het milieu en verbindt de directie zich ertoe dit sociaal milieubeleid op lange termijn voort te zetten en alle vervuiling te vermijden, te verminderen en/of te beheersen.